Giáo trình Triết học dùng cho học viên Cao học – Chương 1166. Giáo trình Triết học – dùng cho học viên Cao học
Tác giả: PGS.TS. ĐOÀN QUANG THỌ (Chủ biên)
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH – 2010
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
———————————
Sơ lược sách:
Chương 1. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội
Chương 2 Khái lược lịch sử triết học phương Đông
Chương 3. Khái lược lịch sử triết học phương Tây
Chương 4. Khái lược lịch sử triết học Mác – Lênin
Chương 5. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học
Chương 6. Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn
Chương 7. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác — Lênin
Chương 8. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 9. Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 10. Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chương 11. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dưng con người Việt Nam hiện nay
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://mayepnuocmiagiare.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mayepnuocmiagiare.com/lam-dep/

2 thoughts on “Giáo trình Triết học dùng cho học viên Cao học – Chương 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *